17-19 listopada 2017, WARSZAWA

Regulamin uczestnictwa w 1. Interdyscyplinarnym Kongresie Akademickiego Ruchu Naukowego IKONA2017

 1. Przepisy niniejszego Regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników 1. Interdyscyplinarnego Kongresu Akademickiego Ruchu Naukowego IKONA2017, którego Organizatorem jest Fundacja Fundusz Pomocy Studentom. W dalszej części Regulaminu zostaną użyte formy skrócone –odpowiednio: "Uczestnicy", "Kongres" i "Organizator".
 2. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia Kongresu w Warszawie, w dniach 17-19 listopada 2017 roku.
 3. Organizator zapewnia Uczestnikom udział w zajęciach warsztatowych i panelach dyskusyjnych oraz w uroczystym otwarciu i zamknięciu Kongresu.
 4. Organizator zapewnia Uczestnikom posiłki, przerwy kawowe oraz 100 miejsc noclegowych dla osób studiujących co najmniej 40 km od centrum Warszawy.
 5. Organizator zapewnia uczestnikom materiały konferencyjne i identyfikatory.
 6. W ciągu dwóch miesięcy od zakończenia Kongresu organizator prześle Uczestnikom na wskazane przez nich adresy korespondencyjne wydawnictwo "StRuNa. Rocznik ruchu naukowego", które będzie zawierać między innymi publikacje pokongresowe.
 7. Organizator umieszcza informacje dotyczącego Kongresu na jego oficjalnej stronie pod adresem http://ikona.edu.pl.
 8. Warunkiem uczestnictwa w Kongresie są: wypełnienie formularza rejestracyjnego, akceptacja niniejszego Regulaminu i wniesienie opłaty konferencyjnej w wysokości 246 zł brutto od osoby.
 9. Opłaty należy dokonać przelewem w ciągu 21 dni od momentu dokonania rejestracji, ale nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem Kongresu (do 2 listopada 2017 r., decyduje data zaksięgowania przelewu na koncie Organizatora).
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika.
 11. Uczestnicy wyrażają zgodę na filmowanie i fotografowanie wszystkich wystąpień i warsztatów odbywających się podczas Kongresu oraz na ich publikowanie przez Organizatora.
 12. Rezygnacji z udziału w Kongresie można dokonać tylko w formie pisemnej wysyłając e-mail na adres: kongres@ikona.edu.pl.
 13. Uczestnik może dokonać korekty zgłoszenia w formie pisemnej wysyłając e-mail na adres: kongres@ikona.edu.pl.
 14. Koszty przejazdów związanych z udziałem w Kongresie Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych – do odwołania lub przełożenia Kongresu.
 16. Program Kongresu ma charakter orientacyjny. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania w nim zmian również w trakcie Kongresu.
 17. Interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu dokonuje główny koordynator Kongresu wyznaczony przez Organizatora.