Regulamin 7. Kongresu
Kół Naukowych IKONA 2023

Przepisy niniejszego Regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników 7. Kongresu Kół Naukowych IKONA 2023, którego Organizatorem jest Fundacja Fundusz Pomocy Studentom. W dalszej części Regulaminu zostaną użyte formy skrócone – odpowiednio: „Uczestnicy”, „Kongres” i „Organizator”.

1. Organizator zobowiązuje się przeprowadzić od 13 do 19 listopada 2023 roku Kongres adresowany do studentów i doktorantów zrzeszonych w kołach naukowych lub innych organizacjach akademickich realizujących cele o charakterze naukowym lub popularyzującym naukę. Pięć pierwszy dni Kongresu (od 13 do 17 listopada 2023 roku) ma formę zdalną. Dwa ostatnie dni Kongresu (18 i 19 listopada 2023 roku) mają formę stacjonarną i zostaną przeprowadzone w Warszawie.

2. Organizator zapewnia Uczestnikom udział w zajęciach warsztatowych i szkoleniowych oraz w spotkaniach z gośćmi Kongresu. Organizator zapewnia posiłki oraz przerwy kawowe podczas Kongresu.

3. Organizator umieszcza informacje dotyczącego Kongresu na jego oficjalnej stronie pod adresem ikona.edu.pl.

4. Warunkiem uczestnictwa w Kongresie są: wypełnienie formularza rejestracyjnego i akceptacja niniejszego Regulaminu.

5. Każda osoba, która weźmie udział:
a) w 3/5 programu części zdalnej otrzymuje certyfikat ukończenia cyklu szkoleń w ramach Kongresu,
b) w 4/5 programu części stacjonarnej otrzymuje certyfikat ukończenia cyklu warsztatów i wykładów w ramach Kongresu.
Można uzyskać dwa certyfikaty.

6. Kongres jest bezpłatny dla osób, które biorą w nim udział. Osoby, które dokonają rezerwacji dotyczącej udziału w części stacjonarnej Kongresu, a następnie nie odwołają tej rezerwacji najpóźniej do 10 listopada 2023 roku do godziny 16:00 i nie wezmą udziału w dwóch ostatnich dniach Kongresu (co zostanie zweryfikowane poprzez listy obecności Uczestników) będą obciążona opłatą konferencyjną w wysokości 462,00 PLN brutto, którą należy wnieść najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od zakończenia Kongresu na rachunek bankowy nr 46 1160 2202 0000 0001 1960 3207.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika.

8. Uczestnicy wyrażają zgodę na filmowanie i fotografowanie wszystkich wystąpień i warsztatów odbywających się podczas Kongresu oraz na ich publikowanie przez Organizatora.

9. Rezygnacji z udziału w Kongresie można dokonać tylko w formie pisemnej wysyłając e-mail na adres: fundacja@pomocstudentom.pl.

10. Uczestnik może dokonać korekty zgłoszenia w formie pisemnej wysyłając e-mail na adres: fundacja@pomocstudentom.pl.

11. Koszty przejazdów i noclegów związanych z udziałem w Kongresie Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

12. Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych – do odwołania lub przełożenia Kongresu.

13. Program Kongresu ma charakter orientacyjny.

14. Interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu dokonuje główny koordynator Kongresu wyznaczony przez Organizatora.