Regulamin 6. Kongresu
Kół Naukowych IKONA 2022

 

 1. Przepisy niniejszego Regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników 6. Kongresu Kół Naukowych IKONA 2022, którego Organizatorem jest Fundacja Fundusz Pomocy Studentom. W dalszej części Regulaminu zostaną użyte formy skrócone – odpowiednio: „Uczestnicy”, „Kongres” i „Organizator”.
 2. Organizator zobowiązuje się przeprowadzić 18, 19 i 20 listopada 2022 roku w Warszawie Kongres, na którym większość Uczestników będą stanowiły osoby studiujące poza Warszawą, zrzeszone w kołach naukowych lub innych organizacjach akademickich realizujących cele o charakterze naukowym lub popularyzującym naukę.
 3. Organizator zapewnia Uczestnikom udział w zajęciach warsztatowych i szkoleniowych, w spotkaniach z gośćmi Kongresu oraz w uroczystym otwarciu i zamknięciu Kongresu.
 4. Organizator zapewnia Uczestnikom Kongresu cztery posiłki (dwa w porze obiadowej i dwa w porze wieczornej) oraz przerwy kawowe.
 5. Organizator umieszcza informacje dotyczącego Kongresu na jego oficjalnej stronie pod adresem ikona.edu.pl.
 6. Warunkiem uczestnictwa w Kongresie są: wypełnienie formularza rejestracyjnego i akceptacja niniejszego Regulaminu.
 7. Kongres jest bezpłatny dla osób, które biorą w nim udział. Osoby, które dokonają rezerwacji miejsca na Kongresie, a następnie nie odwołają tej rezerwacji najpóźniej do 10 listopada 2022 roku do godziny 16:00 i nie wezmą udziału w Kongresie (co zostanie zweryfikowane poprzez listy obecności Uczestników) będą obciążona opłatą konferencyjną w wysokości 285,00 PLN brutto, którą należy wnieść najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od zakończenia Kongresu na rachunek bankowy nr 46 1160 2202 0000 0001 1960 3207.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika.
 9. Uczestnicy wyrażają zgodę na filmowanie i fotografowanie wszystkich wystąpień i warsztatów odbywających się podczas Kongresu oraz na ich publikowanie przez Organizatora.
 10. Rezygnacji z udziału w Kongresie można dokonać tylko w formie pisemnej wysyłając e-mail na adres: fundacja@pomocstudentom.pl.
 11. Uczestnik może dokonać korekty zgłoszenia w formie pisemnej wysyłając e-mail na adres: fundacja@pomocstudentom.pl.
 12. Koszty przejazdów i noclegów związanych z udziałem w Kongresie Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych – do odwołania lub przełożenia Kongresu.
 14. Jeżeli obowiązujący w czasie trwania Kongresu reżim sanitarny nie pozwoli na przeprowadzenie go w formie stacjonarnej, to Organizator zastrzega sobie możliwość zorganizowania Kongresu w formie on-line lub hybrydowej. Przez formę hybrydową należy rozumieć trwały podział Uczestników na dwie grupy: ograniczoną ze względów bezpieczeństwa sanitarnego liczbę uczestników stacjonarnych oraz określoną przez Organizatora liczbę rejestrowanych Uczestników on-line.
 15. Program Kongresu ma charakter orientacyjny.
 16. Interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu dokonuje główny koordynator Kongresu wyznaczony przez Organizatora.